Music

Hebrew Ave Maria

Shalom Iach Miriam
meleat ha-khesed
Adonai imakh
b’rukha at banashim u-varukh
peri bitnekh Yeshua

Miriam ha-kedosha
em haEloim
Hitpaleli baadenu hakhotim
Ata u-vishat
motenu amen